]

Prof. Dr. Shaikh Moksadur Rahman

Faculty Member image

Prof. Dr. Shaikh Moksadur Rahman

Professor

Comilla University
Cumilla-3506, Bangladesh

rahman392@gmail.com
01789365016